E-Usługi

E-usługi stanowią nowoczesną formę doraźnej obsługi prawnej, świadczonej w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem, umożliwiając Klientowi niezwłoczne uzyskanie pomocy prawnej ( np. sporządzenie prostej umowy, pozwu w bezspornym stanie faktycznym, wezwania do zapłaty , uzyskanie opinii prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych itp. ).

Realizacja e-usługi odbywa się według następującego schematu:

1. Skierowanie przez Klienta wniosku o udzielenie pomocy prawnej na adres elektroniczny: kontakt@bijatakancelaria.pl

2. Wniosek powinien zawierać:

  • rodzaj usługi wnioskowanej do wykonania;
  • opis stanu faktycznego;
  • nazwę ( imię i nazwisko ) Klienta;
  • adres siedziby Klienta ( miejsca zamieszkania );
  • NIP Klienta ( dotyczy przedsiębiorców );
  • numer telefonu kontaktowego Klienta;
  • e-mail Klienta;

3. Kancelaria dokonuje wyceny e-usługi oraz informuje Klienta o koszcie i terminie jej realizacji.

4. W przypadku akceptacji przedstawionych przez Kancelarię informacji – Klient dokonuje wpłaty wynagrodzenia za wykonanie e-usługi na rachunek bankowy: 69 1020 3206 0000 8102 0105 3180  tytułem „e-usługa”.

5. Czas realizacji usługi jest liczony od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kancelarii.

6. Po wykonaniu e-usługi Kancelaria informuje Klienta o wykonaniu e-usługi, przesyłając na adres jego siedziby , przedmiot zlecenia ( np. pozew, odpis wezwania do zapłaty, opinię prawną ).