Wynagrodzenie

PORADA PRAWNA

Cena porady prawnej w sprawach typowych wynosi 200 zł. W sprawach skomplikowanych cena porady może być wyższa.

Koszty usług  w ramach Kancelarii są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy. Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów proponujemy szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. Cztery podstawowe formy wynagrodzenia to:

STAWKA STALA stosowana jest przy pojedynczych zleceniach takich jak np. tworzenie umów, reprezentacja w procesie sądowym, rejestracja spółki prawa handlowego, zmiany  w KRS.  Kwota określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez klienta w toku sprawy żadnych dopłat.

RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN  to forma rozliczeń stosowana najczęściej  przez przedsiębiorców. System  polega na określeniu a następnie wskazaniu w umowie o obsługę prawną  miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta. System ten jest szczególnie korzystny w sytuacji, gdy Klient z góry pragnie znać koszty miesięcznej obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa lub miesięczne koszty prowadzenia konkretnej sprawy.  Stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak  wielkości przedsiębiorstwa, stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy oraz miejsc lokalizacji oddziałów zewnętrznych,  rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej formy współpracy (istnieje możliwość stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy w siedzibie obsługiwanej spółki), przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw, etc. Dodatkową zaletą takiej formy współpracy jest zawarta w cenie pełna obsługa wszystkich procesów sądowych za prowadzenie których klient nie płaci dodatkowo i dopiero po ich wygraniu reguluje koszty tzw. zastępstwa prawnego  zasądzane przez Sąd , które są pokrywane zwykle w całości przez przeciwnika procesowego.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN  to system  polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta z limitem godzin pracy kancelarii w danym miesiącu w ramach ustalonego ryczałtu np. 10 godzin miesięcznie. Zakładając, że łączny wymiar czasu pracy w miesiącu wyniesie stałą liczbę godzin, rozliczenie następuje w oparciu o stałe miesięczne honorarium.  W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu czasu pracy, do kwoty wynagrodzenia określonego ryczałtowo doliczana jest wartość za czas pracy ponad limit na zasadach ogólnych przyjętych dla rozliczeń według stawki godzinowej

STAWKA GODZINOWA stosowana najczęściej w stosunku do zleceń tak zwanych typowych, w przypadku których istnieje możliwość dość precyzyjnego określenia przewidywanego na realizację danego zlecenia czasu pracy. Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne wykonywane na podstawie przyjętej stawki godzinowej wynika z iloczynu godzin poświęconych na realizację zlecenia/zleceń cząstkowych i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej

Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz  stałych stawek minimalnych określonych przez Ministra Sprawiedliwości  dopuszczamy  także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy.

Wybór formy rozliczeń z naszą Kancelarią zawsze zależy od Klienta i może być wielokrotnie zmieniany tak, aby w danym momencie był dostosowany  do aktualnych potrzeb Klienta.